Acció Corporativa

Informació institucional i estatuts

Presentació

Auditories


Dret d’accés a la informació pública

De conformitat amb el que preveu la Llei 19/14 de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, les persones tenen dret a accedir a la informació derivada de l’exercici de les funcions públiques col·legials

De conformitat amb el que es preveu en el Títol III, articles 18 a 37, de la Llei 19/14, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones majors de 16 anys tenen dret a accedir a la informació derivada de l’exercici de les funcions públiques col·legials, tant en nom propi com en representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

La sol·licitud podrà ser presentada per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la identitat del sol·licitant, de la informació sol·licitada, d’una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions, i de la forma en què es prefereix accedir a la informació sol·licitada.

Tot i que no és necessari motivar la sol·licitud d’accés a la informació ni cal que existeixi un interès personal, és recomana que s’exposin els motius pels quals se sol·licita la informació, per facilitar la resposta de la sol·licitud.

D’acord amb la Llei, directament no seran admeses les sol·licituds que es refereixin a informació en fase d’elaboració que s’hagi de fer pública a través del Portal de la Transparència; quan es demanin notes, esborranys, resums, opinions o qualsevol document de treball intern sense rellevància o interès públic, o consultes jurídiques o informes o dictàmens; o, si per facilitar la informació sol·licitada, cal una taxa complexa d’elaboració o reelaboració. La inadmissió serà motivada i es comunicarà al sol·licitant.

Així mateix, el dret d’accés a la informació pública es podrà denegar o restringir per les causes expressament previstes a la pròpia Llei: si el coneixement o la divulgació de la informació afecta la seguretat pública; a expedients deontològics o sancionadors col·legials; al secret o la confidencialitat en els procediments administratius, si així ho estableix una llei; al principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; als drets dels menors d’edat; a la intimitat i als altres drets provats legítims; al secret professional i als drets de propietat intel·lectual i industrial. També es podrà denegar o restringir l’accés a la informació pública quan la informació tingui expressament per llei la condició de protegida, com ara les dades personals relatives a la ideologia, l’afiliació sindical, la religió, les creences, l’origen racial, la salut i la vida sexual.

Amb caràcter general, les sol·licituds seran resoltes en el termini d’1 mes, comptat des del dia següent al de la seva recepció. No obstant, aquest termini es podrà suspendre, en el cas que la sol·licitud sigui imprecisa o inconcreta, i es requerirà al sol·licitant perquè l’esmeni. Igualment, el termini per resoldre es podrà suspendre o ampliar en els altres casos previstos per la Llei.

Resolta favorablement la sol·licitud d’informació, s’haurà de facilitar la informació al sol·licitant en el termini de trenta dies.

Contra la resolució d’accés a la informació pública, el sol·licitant podrà interposar el recursos o reclamacions corresponents, que s’indicaran en la mateixa resolució.

Accedir al formulari

Documents professionals