Avis legal i política de privacitat

1-OBJECTE I INFORMACIÓ GENERAL

A través De WWW.consellaparelladors.cat (en endavant: el WEB), el CONSELL D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIO DE CATALUNYA, (el CONSELL) facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversos serveis i/o continguts (d’ara endavant, Serveis) posats a disposició pel COL·LEGI o per tercers, els quals es regulen pel present Avís legal i de privacitat.

Les dades del CONSELL són les següents:

TITULAR el CONSELL D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIO DE CATALUNYA
CIF Q-5855056-G
Adreça C. Bon Pastor, 5. 08021 Barcelona. Espanya
Contacte consell@apabcn.cat o tel. 93 240 20 60
Registre  ATIAP-1

A més, la utilització del WEB està sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d’ús, instruccions i qualsevol altre condició particular continguts a la Web, els quals seran informats degudament i es deuran complir per l´Usuari.

La utilització del WEB estableix la condició d’usuari del WEB (d’ara endavant, Usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions incloses en aquest Avís legal i de privacitat a la versió publicada pel CONSELL en el moment mateix en què l’Usuari accedeixi al WEB.

El CONSELL es reserva el dret d’en qualsevol moment completar, modificar o substituir el present Avís legal i de privacitat, així com qualsevol altre condició general o particular, entenent-se que la mera publicació de tals canvis en la Web tindrà efectes de notificació. Per això, preguem a l’Usuari que les llegeixi atentament cada vegada que accedeixi a la Web, abstenint-se de fer ús de la Web si no estigués d’acord amb qualsevol de les condicions establertes.

2-ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i la utilització del WEB
La prestació dels Serveis per part del CONSELL té caràcter gratuït pels Usuaris. Tot i això, alguns Serveis subministrats pel CONSELL o per tercers a través del WEB estan subjectes al pagament d’un preu en la forma determinada en el present Avís legal i de privacitat.

2.2. Registre d’Usuari
Amb caràcter general, la prestació dels Serveis no exigeix la subscripció o el registre previs dels Usuaris. No obstant això, el CONSELL condiciona la utilització d’alguns dels Serveis al fet d’omplir el registre d’Usuari corresponent, que es troba a disposició de qui vulgui registrar-se. Així mateix, el CONSELL posa a disposició dels Usuaris alguns Serveis en què per utilitzar-los cal omplir registres addicionals. El registre esmentat s’efectuarà en la forma expressament indicada pel Servei o en les condicions particulars que el regulen.

2.3. Veracitat de la informació
Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels Serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que faciliti. Així mateix, serà responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada al CONSELL permanentment actualitzada, de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. El CONSELL no serà responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci l´Usuari i es reserva la possibilitat de exercir les accions legals que siguin adients per a defensar els seus interessos.

2.4. Capacitat de l´Usuari
L´Usuari garanteix:

• Que és una persona major d’edat (18 anys) i amb capacitat per contractar.
• Que no poseeix limitada la seva capacitat d´obrar i celebrar contractes vinculants.

Si vostè viu a fora d’Espanya i en virtut de la seva legislació no li és d’aplicació la legislació espanyola, no pot contractar els serveis o productes del CONSELL.

2.5. Obligació de fer un ús correcte del WEB i dels Serveis
L’Usuari es compromet a utilitzar el WEB i els Serveis de conformitat amb la llei, aquest Avís legal i de privacitat, les condicions particulars de determinats Serveis, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions que puguin existir al Web, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

A aquest efecte, l’Usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels Serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís legal i de privacitat, lesius dels drets i interessos de tercers. També, d’utilitzar-los de forma que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics, o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) del CONSELL, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

El CONSELL no controla, la utilització que els Usuaris fan del WEB, dels Serveis i dels Continguts. Concretament, el CONSELL no garanteix que els Usuaris utilitzin el WEB, els Serveis i els Continguts de conformitat amb aquest Avís legal i de privacitat i, si escau, amb les condicions particulars que hi són d’aplicació, encara que ho facin de forma diligent i prudent. El CONSELL tampoc no té l’obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que aquests proporcionen sobre si mateixos a d’altres Usuaris.

2.6. Exclusió de garanties i de responsabilitat per al funcionament del WEB i dels Servei

2.6.1. Disponibilitat, continuïtat, utilitat.
El CONSELL no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del WEB i dels Serveis. Quan sigui possible, el CONSELL advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del WEB i dels Serveis. El CONSELL no garanteix la utilitat del WEB i dels Serveis per a la realització d’alguna activitat en concret. Tampoc garanteix la seva infal·libilitat i, en concret (tot i que no de manera exclusiva), que els Usuaris puguin utilitzar el WEB i els Serveis per accedir a les pàgines i els Serveis que en formen part.

El CONSELL exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la falta de disponibilitat o de continuïtat del WEB i dels Serveis, a la defraudació de la utilitat que els Usuaris atribueixin al WEB i als Serveis, a la no infal·libilitat del WEB i els Serveis i, en particular (tot i que no de manera exclusiva) a les errades en l’accés a les diferents pàgines web del CONSELL o a aquelles des de les quals es presten serveis.

2.6.2. Privacitat i seguretat en la utilització del WEB i els Serveis
Sense perjudici del que es disposa en matèria de protecció de dades personals, el CONSELL no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització del WEB i els Serveis i, en particular, que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement del tipus, les condicions, les característiques i les circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del WEB i els Serveis.

El CONSELL exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts al coneixement que tercers no autoritzats tinguin del tipus, les condicions, les característiques i les circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del WEB i els Serveis

3-CONTINGUTS

3.1. Obligació de fer un ús correcte dels Continguts
L’usuari es compromet a utilitzar el Web i els continguts posats a la seva disposició, entenent per aquests (sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador): textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari (software), enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, Continguts), de conformitat amb la llei, aquest Avís legal i de privacitat, les condicions particulars de determinats serveis i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Particularment, es compromet a abstenir-se de:

1. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, a no ser que tingui l’autorització del titular dels corresponents drets o allò que resulti legalment permès.
2. Suprimir, manipular o alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets del CONSELL o dels seus titulars, de les empremtes digitals o d’altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i d’intentar obtenir els Continguts utilitzant per a aquesta finalitat mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició o s’hagin indicat a aquest efecte a les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’emprin habitualment a Internet amb aquesta finalitat, sempre que no suposin un risc de dany o inutilització del WEB, dels serveis i/o dels Continguts.

3.2. Llicències
Totes les marques, els noms comercials o els signes distintius de qualsevol tipus que apareixen al WEB són propietat del CONSELL o de tercers. L’ús o l’accés al WEB i/o als serveis no atribueix a l’Usuari cap dret sobre les marques, els noms comercials i/o els signes distintius esmentats.
Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual del CONSELL o de tercers. En virtut del que s’ha establert en aquest Avís legal i de privacitat, no es poden considerar cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació que hi ha o hi pugui haver sobre aquests Continguts més enllà dels estrictament necessaris per a l’ús correcte del WEB i els Serveis.

3.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat
3.3.1. Qualitat
El CONSELL no garanteix l’absència de virus ni altres elements en els Continguts ni en els serveis prestats a tercers a través del WEB, que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

El CONSELL exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, les responsabilitats pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la presència de virus o altres elements en els Continguts, o en els serveis prestats a tercers, que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

3.3.2. Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat
El CONSELL no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts ni dels serveis prestats a tercers a través del WEB.

El CONSELL exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, les responsabilitats pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Continguts i dels serveis prestats a tercers a través del WEB.

3.3.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la informació, Continguts i serveis allotjats fora del WEB
El WEB posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç (entre altres, enllaços, cibertires i botons), directoris i eines de cerca que permetin als Usuaris accedir a webs pertanyents i/o gestionats per tercers (d’ara endavant, Enllaços). La instal·lació d’aquests Enllaços, directoris i eines de cerca al WEB té com a únic objecte facilitar als Usuaris la cerca i accés a la informació, els Continguts i els serveis disponibles a Internet.

Els resultats d’eines de cerca són proporcionades directament per tercers i són conseqüència del funcionament automàtic de mecanismes tècnics. Per aquest motiu, el CONSELL no controla ni pot controlar aquests resultats. En particular, no controla que entre aquests apareguin llocs d’Internet amb Continguts que puguin resultar il·lícits, contraris a la moral o a les bones costums o considerats inapropiats per altres motius. En el supòsit que un Usuari consideri que en algun dels llocs inclosos en els resultats de la cerca hi ha activitats o informacions il·lícites i estigui interessat a sol·licitar la supressió de l’enllaç, pot posar en marxa el procediment previst en aquest Avís legal i de privacitat.

El CONSELL no ofereix ni comercialitza, per si mateix ni per mitjà de tercers, la informació, els Continguts i els serveis disponibles en els Enllaços. Tampoc no els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni fa propis. L’Usuari, per tant, ha de ser molt prudent en la valoració i utilització de la informació, els Continguts i els serveis existents en els Enllaços.

El CONSELL no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin ser deguts al funcionament, la disponibilitat, l’accessibilitat o la continuïtat dels llocs enllaçats, ni el manteniment de la informació i serveis en els Enllaços esmentats. El CONSELL tampoc es responsabilitza de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, els Continguts i els serveis existents en els Enllaços.

4-PROTECCIÓ DE DADES

Introducció: Amb la informació que li proporcionarem a continuació el CONSELL DE COL·LEGIS D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE CATALUNYA  (en endavant: el CONSELL), vol que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada respecte a les seves dades personals.

Compliment de la normativa de protecció de dades: el CONSELL compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, són tractades d’acord amb les exigències legals.

Mesures de Seguretat: es guardaran les degudes mesures de seguretat tant tècniques como organitzatives, que garanteixin la confidencialitat de les dades.

Informació bàsica que ampliem més endavant:

Responsable: CONSELL DE COL·LEGIS D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE CATALUNYA.

CIF      Q-5855056-G

Adreça            C. Bon Pastor, 5. 08021 Barcelona. Espanya

Contacte         consell@apabcn.cat o tel. 93 240 20 60

Finalitat: gestió de la relació entre responsable i interessat quant a la gestió d’administració general, manteniment, compliment, desenvolupament i control. En aquest sentit, es comunica que es realitzaran anàlisis de perfils i d’ús a partir de l’historial de serveis i activitats de l’interessat per tal de millorar i dotar de valor afegit als serveis i activitats a disposició dels usuaris.

Legitimació: consentiment de l’interessat i compliment d’obligacions legals.

Destinataris: les seves dades podran ser comunicades a tercers per al compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir.

Drets: accés, rectificació i supressió de les dades, així com altres drets addicionals que s’especifiquen en la informació ampliada.

Informació ampliada:

Responsable:

CONSELL DE COL·LEGIS D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE CATALUNYA.

CIF:     Q-5855056-G

Adreça           C. Bon Pastor, 5. 08021 Barcelona. Espanya

Contacte        consell@apabcn.cat o tel. 93 240 20 60

Delegat de Protecció de Dades: Marisa Mas

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: consell@apabcn.cat.

Finalitats:

Les finalitats per a les quals es tractaran les dades que ens facilitin seran les següents:

(a) L´informem que les dades personals que ens faciliti i aquelles que siguin obtingudes de les seves relacions amb nosaltres, seran incorporades a un fitxer o fitxers, responsabilitat del CONSELL, i seran dedicades exclusivament a les finalitats relacionades amb la gestió d’administració general, manteniment, compliment, desenvolupament i control de les funcions publiques obligatòries que ens corresponen com a Consell i el desenvolupament de la resta de funcions previstes als nostres Estatuts, així com gestionar la seva relació amb nosaltres. En aquest sentit, es comunica que es realitzaran anàlisis de perfils i d’ús a partir de l’historial de serveis i activitats de l’interessat per tal de millorar i dotar de valor afegit als serveis i activitats a disposició dels usuaris.

(b) Contacte, tràmits, inscripcions: si ens remet un correu electrònic a alguna de les adreces de correu electrònic de contacte existents en la web, o omple algun dels formularis (a no ser que la finalitat sigui alguna altra de les especificades en aquest apartat), s’utilitzaran les seves dades per a la gestió del seu contacte o realització d´algun tràmit amb nosaltres, ja sigui per una consulta, suggeriment, concretar cita prèvia, sol.licitud d’informació i/o servei, sol.licitar un catàleg, sol.licitud de col.legiació, precol.legiació o afiliació, inscripció a actes o activitats, sol.licitud d´ajuts, realització de serveis d´orientació professional, mentoring, presentació de candidatures a premis, publicació d´un text a petits anuncis en què es publicaran les dades que ens faciliti al respecte, gestionar la serva queixa, reclamació o denúncia, o per qualsevol altre motiu conseqüència del contacte o tràmit realitzat per la seva part.

(c) Subscripcions: les seves dades i aquelles que es generin degut a la seva relació amb el CONSELL, s´utilitzaran amb les finalitats de gestió, manteniment, compliment, desenvolupament o control de la subscripció sol.licitada.

(d) Per a la gestió del servei de correu electrònic.

(e) Xarxes socials: el CONSELL posa en el seu coneixement que està present en xarxes socials. El tractament de les dades que es faci de les persones que es facin seguidores (i/o estableixin un vincle o realitzant qualsevol acció de connexió amb el CONSELL a les xarxes socials) de les pàgines oficials del CONSELL a les xarxes socials es regirà per aquest apartat, l´avís legal de la Web, així com per aquelles Condicions d´Ús, Polítiques de privacitat i demés normatives d´accés, ús i similars, que pertanyin a la xarxa social que correspongui. El CONSELL tractarà les dades que ens faciliti fent-se seguidor amb la finalitat d´administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar-lo d´activitats del CONSELL o de tercers que hi puguin estar relacionats amb l´activitat del CONSELL així com per qualsevol altre que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

(f) Podran existir d´altres clàusules de protecció de dades a la Web i/o als formularis que hi puguin aparèixer, les quals seran complementàries i, en cas necessari, s´aplicarà el present avís legal i de privacitat.

Legitimació: la base legal és el consentiment de l’interessat i el compliment de les obligacions establertes a la LLei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les professions titulades i dels col.legis professionals.

Les dades es conservaran després de la baixa de col.legiació durant tot el termini de prescripció de les accions de responsabilitat.

Destinataris: les seves dades podran ser comunicades a tercers per al compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir. En concret, les seves dades podran ser comunicades en cas que existeixi obligació legal i/o contractual, per exemple a l’Administració Pública, col.legi professional o consejo de col·legis professionals que pugui ser competent en cada cas.

Drets dels afectats: en cas necessari, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades, dirigint-se per escrit o per correu electrònic i acompanyant còpia de document oficial que l’identifiqui al CONSELL DE COL·LEGIS D’APARELLADORS ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE CATALUNYA, amb domicili al carrer Bon Pastor, nº 5, Cp 08021, Barcelona, o enviant un e-mail a consell@apabcn.cat, indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: Avís legal i de privacitat. També té dret a formular reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i a revocar el consentiment atorgat.

5- PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol Contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del WEB i, en particular, de la violació de drets de la propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d’enviar una notificació al CONSELL).

6-NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions que l’Usuari vulgui transmetre al CONSELL les podrà fer arribar per mitjà d’alguna de les formes següents:

a) Enviant un correu postal al Departament Jurídic del Consell CONSELL DE COL·LEGIS D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE CATALUNYA amb domicili al carrer Bon Pastor, nº 5, Cp 08021,Barcelona.
b) Trucant al telèfon 932 40 20 60.
c) Enviant un correu electrònic a l’adreça següent: consell@apabcn.cat

7-RETIRADA I SUSPENSIÓ DELS SERVEIS

El CONSELL podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin l’establert en aquest Avís legal i de privacitat.

8-DURADA I FINALITZACIÓ

La prestació del servei del WEB i dels altres Serveis té, en principi, una durada indefinida. No obstant això, el CONSELL està autoritzat per finalitzar o suspendre la prestació del servei del WEB i/o dels Serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s’hagués disposat pel que fa al tema en les condicions particulars corresponents. Quan això sigui raonablement possible, el CONSELL advertirà prèviament de la finalització o suspensió de la prestació del servei del WEB i dels altres Serveis.