Presentació institucional

El Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya és una corporació de dret públic, que està integrat pels Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de l’àmbit territorial català:

 • Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona
 • Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona
 • Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida
 • Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona
 • Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de les Terres de l’Ebre

L’àmbit d’actuació del Consell és el territori de Catalunya i les seves funcions públiques principals son:
– Exercir la representació i la defensa generals de la professió en l’àmbit de Catalunya, d’acord amb els interessos i les necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional.
– La coordinació dels Col·legis professionals que l’integren

El Consell es regeix per la legislació vigent, catalana i estatal, sobre col·legis professionals, i pels seus Estatuts, aprovats per la seva Junta de Govern, en sessió extraordinària de data 13 de maig de 2009, declarats adequats a la legalitat per Resolució JUS/3041/2009, inscrits en el Registre de Col·legis Professionals del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya) i publicats al DOGC núm. 5498 de 4 de novembre de 2009.

Junta de govern

La Junta de Govern és l’òrgan plenari i decisori, al qual li correspon la direcció, l’administració i la representació del Consell.

Membres de la Junta de Govern del Consell:
 • Francesc Xavier Llorens Gual (president Col·legi AATEE Tarragona)

  President

 • Antoni Bramon Serra (president CAT Girona)

  Secretari

 • Manuel Salguero Bel (president CAT Terres Ebre)

  Tresorer

 • Celestí Ventura i Cisternas (president Cateb)

  Vicepresident i president executiu

 • Josep Torres i Massot (president CAT Lleida)

  Vicepresident.

Aquí pot consultar les Memòries d’Activitats del Consell.

El domicili social del Consell és:
Bon Pastor, 5, 08021 Barcelona
Telèfons: 93 414 38 48 / 93 414 50 26
Fax: 93 414 33 68
Adreça electrònica: consell@apabcn.cat
Web: www.consellaparelladors.cat